سفارش بازار چیست؟
تحصیلات

سفارش بازار چیست؟

سفارش بازار چیست؟ سفارش بازار ، سفارشی است برای خرید سریع یا فروش با بهترین قیمت موجود. برای پرکردن نیاز به نقدینگی است ، به این معنی که براساس سفارشات محدودی که قبلاً در دفتر...